EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija

Uputstvo

POZIV za podnošenje radova na konkursu projekta „Doživi EU” je

ZATVOREN

Hvala svima koji su ukazali interesovanje i poslali svoje radove. Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu www.evropskidenvnik.rs.

 

Nakon uspešno završenog konkursa u prethodnoj školskoj godini u okviru Evropskog dnevnika, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji vas poziva da se prijavite na novi nagradni konkurs za kreativne i inovativne radove! Poziv za nagradni konkurs možete preuzeti OVDE.

Pred vama se nalazi Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene teme konkursa, kategorije u okviru kojih se podnose radovi kao i uloga mentora na projektu.

Teme

Teme konkursa su teme iz Evropskog dnevnika, kao i slobodne teme koje su u vezi sa problemima i stavovima mladih o odnosu Srbije i Evropske unije (EU).

Evropski dnevnik je publikacija koja ima za cilj olakšano informisanje o EU, njenim vrednostima i mogućnostima koje vam pruža. Ovaj svojevrstan informativni vodič osim učenicima i učenicama može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Ovo je osmi put da je Evropski dnevnik objavljen u Srbiji, pod sloganom „Mudar izbor“.

Više o publikaciji možete pročitati OVDE.

Evropski dnevnik pokriva širok spektar tema i to:

 • EU teme (saradnja umesto takmičenja kao osnovni princip EU, institucije EU, zajednička valuta, Srbija i EU, putovanje bez viza, decentralizacija, budućnost EU);
 • Ekologija (zaštita životne sredine, održivi razvoj, alternativni izvori energije, klimatske promene);
 • Ljudska i manjinska prava;
 • Globalne teme (solidarnost, tolerancija, demokratija, globalizacija, kapitalizam);
 • Preduzetništvo (društveno odgovorno poslovanje, učeničke kompanije, mladi preduzetnici);
 • Prevencija nasilja (vršnjačko, rodno, digitalno);
 • Zdravlje (GMO, zdrav život, prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, seksualno obrazovanje, donacija organa);
 • Sport;
 • Nove tehnologije i mediji (piraterija, internet zavisnost, novi mediji, medijska pismenost);
 • Omladinski aktivizam;
 • Mladi i kultura (Evropski parlament mladih, Evropska prestonica mladih, Evropska prestonica kulture, srpska i evropska kultura i tradicija);
 • Usavršavanje – obrazovanje, volontiranje i putovanja;
 • Specijalna tema: Evropsko kulturno nasleđe - GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA;
 • Slobodne teme (negovanje različitosti i jedinstvenosti, moje mesto u društvu i dr.)

Da li ste znali da je 2018. godina evropskog kulturnog nasleđa?

Želeći da srednjoškolci daju poseban doprinos obeležavanju godine kulturnog nasleđa, Delegacija Evropske unije vas poziva da svoje radove pripremite u okviru specijalne teme za 2018. godinu, a to je: GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA.

Kategorije

Radovi se podnose u šest kategorija:

 1. Literarni radovi;
 2. Likovni radovi;
 3. Novinarski žanrovi;
 4. Foto reportaže ili foto-radovi;
 5. Video forme;
 6. Multimedijalne forme.


Jedan tim odnosno učenik ili učenica ima priliku da konkuriše sa po jednim radom u svakoj kategoriji, ali može osvojiti nagradu samo jednom odnosno u jednoj kategoriji.

Na konkurs se možete prijaviti individualno ili u timovima i to kao:

 • Pojedinačno sa radom u jednoj od predviđenih kategorija;
 • Grupa učenika iz iste srednje škole, koju učenici mogu da formiraju sa namerom učešća u takmičenju, a da nije na bilo koji način deo nekog formalnog školskog udruženja/sekcije;
 • Srednja škola (kao celina ili njena foto ili audio-video sekcija).

Radovi se podnose isključivo individualno u kategorijama literarnih i likovnih radova.

Radovi se podnose isključivo u timovima u kategorijama foto reportaža ili foto radova, novinarskih žanrova, video i multimedijalnih formi. Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini minimum tri učenika/učenice iz iste srednje škole. U slučaju osvajanja nagrade, tim koji ima više od tri člana, nominuje troje predstavnika za nagradno putovanje.

Literarni pisani radovi su svi radovi koje učenik/učenica podnose individualno i predstavljaju bilo koju pisanu formu rada. Dakle, sastav, proza, poezija, slem poezija i slično.

Likovni radovi su svi radovi likovne forme koji se podnose individualno. Likovni radovi se, za razliku od ostalih radova koji se podnose isključivo u onlajn formi, podnose isključivo slanjem poštom na naznačenu adresu u pozivu konkursa.

Novinarski žanrovi obuhvataju sve monološke i dijaloške forme. Monološki su novinarski autorski tekstovi (u ovom slučaju grupe autora): vest, izveštaj, beleška i komentar. Dijaloški su interakcija novinara sa jednim ili više  sagovornika: novinski članak, razgovor, kontakt-emisija, klasični intervju (faktografski, pitanje-odgovor) i intervju portret (profil ličnosti), reportaža itd.

Foto reportaže ili foto-radovi predstavljaju sve vidove foto radova koji se podnose timski. Dakle, to može biti jedna fotografija, foto radovi ili pak foto reportaže sa propratnim tekstom.

Video forme predstavljaju sve video radove novinarske, umetničke, dokumentarističke, igrane dramatizacije u maksimalnom trajanju do 15 minuta, koji se podnose timski.

Multimedijalne forme predstavljaju sve radove koji predstavljaju prezentacije (power point, emaze, prezi), sajtove, igrice i sve druge onlajn multimedijalne forme, koje se podnose timski.

Nagrađene radove na prethodnom konkursu u okviru projekta Evropski dnevnik možete pogledati OVDE.  

Uloga mentora i mentorski odnos

Propozicijama konkursa je definisano da svaki rad bilo da se podnosi individualno ili timski treba da bude delo kako učenika i/ili učenica tako i mentora odnosno mentorke.

Mentor je osoba zaposlena u istoj srednjoj školi kao i učenik/učenica odnosno tim koji podnosi rad – dakle profesor/profesorka, pedagog/pedagoškinja ili školski psiholog/psihološkinja.

Odabrani mentor ima mogućnost da mentoriše više učenika ili timova isključivo u jednoj kategoriji.

Mentori će biti odgovorni za informacije navedene u radu. Na ovaj način se obezbeđuje da svaki učenik odnosno učenica dobije neophodnu podršku pri izradi rada.

Mentor treba da bude nezavisni savetnik i pomagač, da adekvatno usmeri mentija prilikom osmišljavanja i izrade rada i prenese odgovarajuća znanja koja su im neophodna kako bi ostvarili svoj potencijal i efikasno iskoristili svoja znanja i veštine. Sa druge strane, važno je da menti pre svega bude proaktivan. Menti bi trebalo da bude otvoren za sugestije mentora, da dobro sluša i razume i da onoliko koliko smatra da mu je to u interesu, postupa po savetima i sugestijama mentora.

Mentor ima priliku da podeli svoje znanje i iskustvo, ali i da stekne nova znanja od svog mentija o trendovima novih generacija. Time se postiže bolja i intenzivnija interakcija.

Saradnja mentorskih parova najbolje funkcioniše u atmosferi slobodnog i otvorenog izražavanja, a u zavisnosti od poklapanja ličnog senzibiliteta mentorskih parova slobodni su da svoju saradnju organizuju na način koji im zajednički odgovara.

Najvažnije aktivnosti mentora jesu podrška - davanje podstreka i ohrabrenja, učenje/razvoj – davanje saveta kako da se dođe do novih znanja i veština i učenje od mentija o stavovima mlađe generacije, kao i kritičko promišljanje - navođenje mentija da se kreativno izrazi kroz kritičko promišljanje teme kojom se bavi rad učenika ili učenice.

Karakteristike dobrog mentora su: posedovanje relevantnog iskustva, posvećenost mentorskom odnosu, zainteresovanost za mentija i želja da mu pomogne, pažljivo slušanje i razumevanje, efektivna komunikacija i davanje konstruktivne povratne informacije.

Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih poslati imejlom na evropskidnevnik@euinfo.rs ili pogledati da li se odgovor na vaše pitanje nalazi u okviru stranice sa pitanjima i odgovorima OVDE.

Informacije i vesti u vezi sa EU možete pronaći na sajtu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs možete preuzeti OVDE.

GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA