EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

POLITEHNIČKA ŠKOLA, SUBOTICA

Škola je osnovana 1945. godine, a od 26. aprila 2002. godine, a na predlog Nastavničkog veća i Školskog odbora, škola menja naziv u Politehnička škola.

Škola obrazuje učenike i učenice u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju na srpskom, mađarskom i hrvatskom nastavnom jeziku za potrebe severnobačke regije u četiri područja rada: građevinarstvo i geodezija, šumarstvo i obrada drveta, hemija, nemetali i grafičarstvo i kultura, umetnost i javno informisanje.

Misija Politehničke škole je da učenicima i učenicama pruži trajna, funkcionalna i po sadržaju aktuelna znanja, da razvija i podstiče inicijativnost, timski rad i pozitivnu komunikaciju. Vizija škole je da stvara profil učenika i učenica koji se odlikuje značajno visokim nivoom odgovornosti, stručne, socijalne i kulturne kompetencije, a koje će uspešno implementirati u savremenom okruženju i profesionalnom životu.